Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Zastępca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych

Termin składania dokumentów: 29.08.2014 r.

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko – Zastępca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych" (w przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Szczegóły rekrutacji - pobierz ogłoszenie

800 najmłodszych odbiorców ciepła odwiedziło PEC podczas Dni otwartych w PEC w dniach od 2 do 13 czerwca 2014 roku.

     

  
  

Odwiedziły nas grupy z:

   -  Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy Świat”:„Tygryski”, „Muchomorki” i „Motylki”,
   -  Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”:  „Bursztynki” i „Muszelki”,
   -  Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka”: „Kotki” i „Misie”,
   -  Przedszkola Miejskiego nr 1 „Perełki Bałtyku”: „Delfinki”, „Ekoludki”, „Misie” i „Muszelki,
   -  Przedszkola Miejskiego nr 9 „Żabki”.

oraz uczniowie:

-       Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej: zerówki oraz klasy I, II, IV, V i VI,
-       Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego: klasy I,
-       Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP:klasy I i dwóch klas III,
-       Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I: zerówki, klasy II, III, IV i V,
-       Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II: klasy III, IV i V,
-       Gimnazjum Publicznego nr 1: klasy I i II,
-       Zespołu Szkół Publicznych nr 4: dwóch klas V,
-       Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej.

            Podczas Dni otwartych zorganizowane grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami poznawały proces wytwarzania ciepła. Największym zainteresowaniem najmłodszych odbiorców ciepła cieszył się pracujący kocioł. Ciekawość wzbudzały również szafy sterownicze kotłów, taśmociąg, którego dzieci nazywały „pociągiem”, kominy oraz instalacje odpylania, dzięki którym ograniczona jest do minimum emisja gazów i pyłów do powietrza.

Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali informacji o PEC i zadawali wiele ciekawych pytań.

            Tak liczna obecność najmłodszych mieszkańców naszego miasta oraz opinie wyrażone przez tych uczestników upewniły nas, że tego typu spotkania, podczas których można przybliżyć technologie wytwarzania ciepła są oczekiwane.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do nas w przyszłości.

Lepszy klimat w Świnoujściu - kolejna inwestycja PEC

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu w kwietniu rozpoczęło realizację ostatniego etapu inwestycji proekologicznej polegającej na kompleksowej modernizacji całej instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu, która rozpoczęła się we wrześniu 2011 r.
tj. modernizację instalacji odpylania kotłów WR 10-015 nr K-5 i K-6, czyli dwóch ostatnich jednostek kotłowych, które nie zostały jeszcze zmodernizowane.
To niezwykle ważna inwestycja dla naszego przedsiębiorstwa, której celem jest poprawa jakości powietrza w naszym mieście - realizacja zadania pozwoli znacząco obniżyć emisję pyłów i szkodliwych gazów do atmosfery, nawet poniżej 100 mg/m3. Tym samym będziemy spełniać restrykcyjne wymagania w zakresie ekologii i ochrony środowiska, które zaczną obowiązywać w 2016 roku.
Zadanie zostanie zrealizowane pod koniec czerwca, czyli przed sezonem wakacyjnym. Tak więc zarówno mieszkańcy miasta jak i turyści, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia, będą oddychać czystszym powietrzem.

Czyste powietrze w Świnoujściu - kolejna inwestycja PEC

W dniu 10 marca 2014 r. Zarząd PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu podpisał w obecności notariusz Katarzyny Kaliciuk-Runge umowę z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii", w imieniu, którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację odpylania i kotła WR 5-022 w PEC Sp. z o.o.", który dotyczył kotła WLm5/WR5-M o mocy 7,5 MW i symbolu K-1. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2,3 mln zł. Kwota dofinansowania to ok. 556 tys. zł.
Jest to kolejny etap realizacji inwestycji proekologicznej polegającej na modernizacji całej instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu, która rozpoczęła się we wrześniu 2011 r. tj.budowy instalacji odpylania spalin z kotła WR 10-015 nr K-4.
Inwestycja ta pozwoli obniżyć emisję pyłów poniżej 100 mg/Nm3 w warunkach normalnych w gazach suchych przy zawartości tlenu 6%, dzięki czemu kotły będą spełniały restrykcyjne wymagania dla pyłów, które zaczną obowiązywać od 01.01.2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011 nr 95 poz.558) i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

    

PEC w zgodzie z normami unijnymi


W środę 5 marca 2014 r. w siedzibie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu odbyło się z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego, Prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza, Zastępcy Prezydenta Świnoujścia Barbary Michalskiej i Joanny Agatowskiej, Przewodniczącego Rady Miasta Pawła Sujki oraz Skarbnika Miasta Iwony Góreckiej - Sęczek uroczyste zakończenie projektu "Ograniczenie emisji pyłów przez modernizację instalacji odpylania dla dwóch kotłów WR 10-015 na terenie kotłowni PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”
Działanie 4.4 „Ochrona powietrza”.
(źródło: www.eswinoujscie.pl)

W ramach realizacji zadania wymieniono starą instalację odpylającą dwóch kotłów w PEC-u, dzięki czemu zmniejszy się emisja zanieczyszczeń pyłowych i szkodliwych gazów do atmosfery, co też zwiększy atrakcyjność nadmorskiego kurortu Pomorza Zachodniego.

Inwestycja pozwali obniżyć emisję pyłów poniżej 100 mg/Nm3 w warunkach normalnych w gazach suchych przy zawartości tlenu 6%, dzięki czemu zainstalowane jednostki kotłowe spełniać będą restrykcyjne wymagania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011 nr 95 poz.558) i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), w zakresie emisji pyłów.

Zrealizowana inwestycja jest dwustopniową, wielokrotnie sprawdzoną na rynku ciepłowniczym instalacją odpylania, z wykorzystaniem cyklofiltra, poprzedzonego odpylaczem wstępnym tzw. multicyklonem MOS. 

Koszt całkowity przeprowadzonej inwestycji wyniósł prawie 1,3 mln zł, jednakże ponad 630 tys. zł pochodziło z dofinansowania unijnego, a realizacja zadania trwała blisko dwa lata od marca 2012 roku.

Galeria zdjęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Nowa taryfa dla ciepła

Nowa taryfa dla ciepła, obowiązująca od 1 października 2013 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2013 r., poz.3041 - pobierz (pdf).

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2013 - pobierz(pdf).