Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Dzielnicy Nadmorskiej przy ul. Słowackiego

Podczas prowadzonej przebudowy ul. Słowackiego, PEC buduje kolejny 150 metrowy odcinek sieci ciepłowniczej. Inwestycja ta zapewni kolejnym odbiorcom ciepła w Dzielnicy Nadmorskiej możliwość przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego, a tym samym skorzystania z dostaw ekologicznego ciepła systemowego. Prowadzona przez PEC inwestycja wpłynie znacząco na ograniczenie niskiej emisji na tym obszarze. Jest to kolejne działanie PEC w zakresie ochrony powietrza w naszym mieście.


Ciepłownia Miejska - zakończenie I etapu modernizacji

Ciepłownia Miejska jest charakterystycznym punktem na mapie Świnoujścia, ze względu na swoje położenie w centrum i od lat wpisuje się w krajobraz miasta. Podążając za architektonicznymi zmianami Świnoujścia, Spółka sukcesywnie prowadzi prace budowlano- remontowe, aby stać się nowocześniejszą, bardziej przyjazną kurortowi i jego mieszkańcom. Dotychczas wykonano  modernizację placu składowego opału  i żużla paleniskowego wraz z budową murów oporowych. Wyremontowano budynki: administracyjny, stacji uzdatniania wody, socjalno-warsztatowy. Sukcesywnie przeprowadzane były modernizacje instalacji odpylania spalin  kotłów, co miało wpływ na zmianę logo firmy na  bardziej przyjazne środowisku. Wymieniono stolarkę okienną w budynkach hal kotłów.  W grudniu 2014 roku zakończono I etap modernizacji obiektów Ciepłowni Miejskiej.W 2015 roku rozpocznie się  kolejny - II etap modernizacji obiektów Ciepłowni. Planowane jest również wykonanie nawierzchni placu składowego opału i montaż instalacji oświetlenia, remont drogi wewnętrznej oraz wymiana ogrodzenia terenu PEC.

Letnie praktyki dla przyszłych energetyków.

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu gościło na letnich praktykach zawodowych studentów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Politechniki Wrocławskiej i Poznańskiej. Praktyki studenckie zrealizowane zostały w ramach podpisanych umów i porozumień pomiędzy Spółką a uczelniami. PEC w trakcie praktyk oferował możliwość wykonywania zadań pod okiem doświadczonych specjalistów, sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności w praktyce, poznania wybranego obszaru naszej firmy oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. Przyszli inżynierowie nabywają więc wiedzę, która ma podstawowe znaczenie dla niezakłóconej pracy systemów energetycznych, co jest  podstawą działalności przedsiębiorstw energetycznych.

Proekologiczna inwestycja PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

W I półroczu 2014 roku PEC Sp. z o.o. zakończył inwestycję modernizacji sześciu instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Miejskiej, mającą na celu zmniejszenie emisji pyłów i gazów do atmosfery i już rozpoczął swój kolejny proekologiczny projekt. Przedsięwzięcie zakłada zmodernizowanie w latach 2014-2017 sieci ciepłowniczych na terenie miasta Świnoujścia. Modernizacja polega na wymianie kanałowej sieci ciepłowniczej na nowoczesną sieć preizolowaną. Projekt podzielony jest na etapy. Pierwszym z nich jest wykonanie modernizacji odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej, który biegnie wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, gdzie w chwili obecnej prowadzone są prace montażowo-budowlane. W roku 2014 Spółka wymieni 660 metrów sieci, a szacowany koszt zadania wyniesie ok. 2,4 miliona złotych. Kolejne lata to wymiana 2430 metrów sieci ciepłowniczych na łączny koszt ok. 7,4 miliona złotych. PEC podjął działania w zakresie uzyskania dofinansowania w/w projektu ze środków zewnętrznych. Poniesione nakłady na wymianę sieci wpłyną, przede wszystkim na niezawodność i dyspozycyjność funkcjonowania całej infrastruktury sieciowej oraz obniżenie poziomu pyłów i gazów do atmosfery, co znacząco wpłynie na lepszy klimat w kurorcie i spowoduje zmniejszenie strat przesyłu ciepła, wpływając tym samym na zwiększenie jakości obsługi Odbiorców ciepła.

Lepszy klimat w Świnoujściu - kolejna inwestycja PEC

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu w kwietniu rozpoczęło realizację ostatniego etapu inwestycji proekologicznej polegającej na kompleksowej modernizacji całej instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu, która rozpoczęła się we wrześniu 2011 r.
tj. modernizację instalacji odpylania kotłów WR 10-015 nr K-5 i K-6, czyli dwóch ostatnich jednostek kotłowych, które nie zostały jeszcze zmodernizowane.
To niezwykle ważna inwestycja dla naszego przedsiębiorstwa, której celem jest poprawa jakości powietrza w naszym mieście - realizacja zadania pozwoli znacząco obniżyć emisję pyłów i szkodliwych gazów do atmosfery, nawet poniżej 100 mg/m3. Tym samym będziemy spełniać restrykcyjne wymagania w zakresie ekologii i ochrony środowiska, które zaczną obowiązywać w 2016 roku.
Zadanie zostanie zrealizowane pod koniec czerwca, czyli przed sezonem wakacyjnym. Tak więc zarówno mieszkańcy miasta jak i turyści, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia, będą oddychać czystszym powietrzem.

Czyste powietrze w Świnoujściu - kolejna inwestycja PEC

W dniu 10 marca 2014 r. Zarząd PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu podpisał w obecności notariusz Katarzyny Kaliciuk-Runge umowę z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii", w imieniu, którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację odpylania i kotła WR 5-022 w PEC Sp. z o.o.", który dotyczył kotła WLm5/WR5-M o mocy 7,5 MW i symbolu K-1. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2,3 mln zł. Kwota dofinansowania to ok. 556 tys. zł.
Jest to kolejny etap realizacji inwestycji proekologicznej polegającej na modernizacji całej instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu, która rozpoczęła się we wrześniu 2011 r. tj.budowy instalacji odpylania spalin z kotła WR 10-015 nr K-4.
Inwestycja ta pozwoli obniżyć emisję pyłów poniżej 100 mg/Nm3 w warunkach normalnych w gazach suchych przy zawartości tlenu 6%, dzięki czemu kotły będą spełniały restrykcyjne wymagania dla pyłów, które zaczną obowiązywać od 01.01.2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011 nr 95 poz.558) i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).