Opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn: „Strategiczny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób zasilania w energię cieplną miasta Świnoujście” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i środowiskową

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Znak sprawy: P/11/2020                                                                                                          Świnoujście, 07.02.2020r.


Ogłoszenie o zamówieniu


(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
        Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:
    
  
Opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn: „Strategiczny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska 
       sposób zasilania w energię cieplną miasta Świnoujście” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i środowiskową

4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych i wariantowych.

5.   Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.    Warunki udziału w postępowaniu:
        W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków
        udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.    Wadium: 5.000zł.

8.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 8% wartość oferty netto

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   

      -  70 % - najniższa cena oferty netto

      -  30% - ilość złożonych referencji, spełniających wymagania SWZ                               

10.   Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1,  28.02.2020r. do godz. 13:00

11.   Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 28.02.2020r. o godz. 13:05

12.   Termin związania ofertą – 65 dni od dnia składania ofert.