Pełnienie funkcji koordynatora w zakresie środowiskowym w trakcie wykonywania przez firmę zewnętrzną dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zadania „Opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn: „Strategiczny, ekonomiczny i przyjazny dla środowis

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Świnoujście, 25.06.2020r.

Znak sprawy: P/25/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz.U. z 2019r., poz. 1843, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji koordynatora w zakresie środowiskowym w trakcie wykonywania przez firmę zewnętrzną dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zadania „Opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn: „Strategiczny, ekonomiczny  i przyjazny dla środowiska sposób zasilania w energię cieplną miasta Świnoujście” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i środowiskową

4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych i wariantowych.

5.   Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.    Warunki udziału w postępowaniu:
       W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
       postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.    Wadium: 1.000,00zł

8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: -----

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100% - najniższa cena ryczałtowa oferty netto

10.    Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 09.07.2020r. do godz. 13:00

11.    Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 09.07.2020r. o godz. 13:05

12.    Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.