Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Znak sprawy: P/61/2020                                                                                                         Świnoujście, 25.11.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz.U. z 2019r., poz. 1843, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.   Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.   Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.   Przedmiot zamówienia:
     
     
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych i wariantowych.

5.   Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.    Warunki udziału w postępowaniu:
       W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków
       udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.    Wadium:  2.000,00 zł

8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: ------

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:    100% najniższa ryczałtowa cena oferty netto
                                                                  
10.   Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr
1, 04.12.2020r. do godz. 12:00

11.   Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 04.12
.2020r. o godz. 12:05

12.   Termin związania ofertą – 25 dni od dnia składania ofert.