Zużycie i struktura paliwa

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko w roku 2017 w myśl zapisów § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92 z dnia 1 lutego 2007 r.)

1. Struktura paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego przez sprzedawcę w roku 2017:

Lp. Źródło energii 1 Udział 2 %
1. Węgiel kamienny 100 %
 Razem 100 %

1 struktura paliw zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r.
2 udział procentowy w całkowitej energii chemicznej paliwa

2. Informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dla poszczególnych paliw i nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez sprzedawcę w roku 2017:

Miejsce, w którym dostępne są informacje
o wpływie wytwarzania energii elektrycznej
na środowisko
 
Rodzaj 
paliwa
 
CO2 SO2 NOx  Pyły Opady radioaktywne
     T/rok
 www.pec.swinoujscie.pl  Miał węglowy  64 603  330,83 85,79  23,68  -


3. Procentowy udział ciepła wytworzonego:

Lp. Rodzaj ciepła Udział % ciepła w łącznej ilości ciepła
dostarczonego do sieci ciepłowniczej w roku 2017
1. Ciepło wytworzone z odnawialnych
źródeł energii
0%
2.  Ciepło z instalacji termicznego
przekształcania odpadów
 0%
3.  Ciepło odpadowe z instalacji
przemysłowych
 0%


4. Dane o przedsiębiorstwie za rok 2017:

Wyszczególnienie Ilość Jednostka
Moc zainstalowana 93 MW
Moc zamówiona przez Odbiorców 85,08 MW
Produkcja energii cieplnej 583 560 GJ
   w tym ciepłownia węglowa 583 560 GJ
Sprzedaż energii cieplnej  522 464  GJ
Ilość spalonego miału węglowego  30 375  Gj
Wartość opałowa  23 505  Mg
Długość sieci cieplnych  36,94  km
   w tym sieci preizolowane  29,96  km
Parametry czynnika grzewczego przy max. obciążeniu  
Temperatura  135/65  
Przepływ  950  m/h