Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych węgla energetycznego i żużla paleniskowego dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2021-2022 (umowa ramowa).

Specyfikacja Warunków Zamówienia -  pobierz

Świnoujście, 25.11.2020r.

Znak sprawy: P/60/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz.U. z 2019r. poz. 1843, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3. Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych węgla energetycznego i żużla paleniskowego dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2021-2022 (umowa ramowa).

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych i wariantowych.

5. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ
.


6. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7. Wadium: 1.500,00 zł

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: -------

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:      cena netto – 100 % - najniższa cena ryczałtowa netto

10. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 08.12.2020r. do godz. 12:00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 08.12.2020r. o godz. 12:05

12. Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.