Ubezpieczenie mienia PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 20.02.2020r. - pobierz

Świnoujście, 06.02.2020r.

Znak sprawy: P/10/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

 (Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz.U. z 2019r. poz. 1843, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1. Zamawiający:
    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3. Przedmiot zamówienia:

 Ubezpieczenie mienia PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

4. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych i wariantowych.

5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych
, dla każdej części oddzielnie

6. Zastrzega się prawo do wyboru ofert częściowych.

7. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.


8. Warunki udziału w postępowaniu:

    W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału
    w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.


9. Wadium: 2.000,00zł

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: ----

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:    100 % - najniższa cena oferty netto (najniższa roczna składka ubezpieczeniowa) dla każdej z części oddzielnie.

12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 28.02.2020r. do godz. 12:00

13. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego pok. nr 1, 28.02.2020r. o godz. 12:05

14. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.