Fundusz Norweski - dofinansowanie projektu

(for english version of this article, please click here )

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Program PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Poprzez Fundusz Norweski, Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Informacje o projekcie

Beneficjent
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

Tytuł projektu
Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację odpylania i kotła WR 5-022 w PEC Sp. z o.o.
 
Operator programu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
 
Darczyńca dofinansowania
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Wartość projektu
2 315 421 zł
Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finasowego
555 956 zł (30 %)
Termin realizacji projektu
Termin rozpoczęcia – lipiec 2012 r.
Termin zakończenia – kwiecień 2013 r.
 
Podmiot realizujący

Zakład Usługowo - Produkcyjny Ekran Spółka z o.o.
28-340 Sędziszów ul. Przemysłowa 26

Cel projektu
- modernizacja jednego kotła wodno - rurkowego typ WLm5/WR5-M wraz z instalacją odpylania spalin, zainstalowanego w ciepłowni miejskiej,

- dostosowanie instalacji spalania paliw kotła K-1 do obowiązujących po dniu 31.12.2016r. standardów emisyjnych wynikających z przepisów krajowych i Unii Europejskiej.
 
Zakres modernizacji instalacji odpylania i urządzeń kotła
- demontaż instalacji kotła łącznie z urządzeniami towarzyszącymi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia modernizacji,

- dostawa i budowa nowej instalacji odpylania kotła K-1 wraz z kanałem spalin włączonym w istniejący kanał łączący kotły K-4 i K-5 z kominem (H = 80,5 m),
- dostawa i montaż pozostałych instalacji i urządzeń towarzyszących kotła K-1, w tym m.in.: części ciśnieniowej kotła, instalacji podmuchu i powietrza wtórnego, nowego wentylatora wyciągu spalin, kompletnego rusztu z napędem, układu cyrkulacji wody – zładu własnej kotła, obmurza z płaszczem zewnętrznym kotła oraz kompletnej izolacji termicznej kotła i rurociągów, kompletnej szafy sterowniczo-pomiarowej kotła, ekonomizera oraz włączenie instalacji automatyki do systemu nadrzędnego sterowania ciepłowni.
 
Rezultat modernizacji instalacji odpylania i urządzeń kotła
Dzięki projektowi czterokrotnie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń pyłowych i odpowiednio gazowych do atmosfery w tym, dwutlenku węgla. Osiągnie się także wyższą sprawność wykorzystania energii pierwotnej zawartej w węglu na jednostkę wytworzonego ciepła.
Na projekcie zyskają również mieszkańcy miasta Świnoujścia i jego okolic, albowiem zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery, co poprawi stan powietrza atmosferycznego.

Cele mierzalne:
- wzrost efektywności systemu odpylania,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z kotła K-1 o 231,76 [mg/rok], w tym redukcja:  SO2 o 0,97 [Mg/rok], NOx o 0,40 [Mg/rok], CO2 o 210,00 [Mg/rok], CO o 1,00 [Mg/rok], pyłu o 13,18 [Mg/rok], sadzy o 0,00648 [Mg/rok], benzo(a)pirenu o 0,00016 [Mg/rok], żużla paleniskowego o 6,20 [Mg/rok],
- obniżenie opłat ponoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla K-1.
 
Podpisanie umowy na dofinansowanie - kliknij
Galeria zdjęć - kliknij


(for english version of this article, please click here)

Norwegian Fund – Project Co-Financing

Norwegian Financial Mechanism 2009-2014
PL04 Program ‘Energy saving and promotion of renewable energy sources’.
By the Norwegian Fund Norway contributes to decreasing social and economic disproportions as well as to enhancing bilateral relations with beneficiary states in Europe. Norway closely cooperates with the EU on the basis of the Agreement on the European Economic Area. Within 2009 and 2014 support granted by Norway has amounted to EUR 1.7 milliards. These funds are available for non-governmental organisations, research and academic institutions as well as for the private and public sectors in 12 newly admitted member states of the EU and also for Greece, Portugal and Spain. Thanks to them a wide cooperation with entities from Norway has developed. Undertakings can be implemented till 2016.   

Project information
Beneficiary
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2
 
Project Title
Reduction of pollution emission through modernisation of dedusting and WR 5-022 boiler at PEC Sp. z o.o.

Program Operator
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (National Fund for Environmental Protection and Water Management)
02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
 
Co-Financing Institution
Norwegian Financial Mechanism 2009-2014

Project Value
PLN 2 315 421

Subsidy From The Norwegian Financial Mechanism
PLN 555 956 (30 %).

Project Execution Term
Date of commencement – July 2012 r.
Date of completion – April 2013 r.
 
Entity Executing The Project
Zakład Usługowo - Produkcyjny Ekran Spółka z o.o.
28-340 Sędziszów ul. Przemysłowa 26
 
Project Aim
- modernisation of one water–tube boiler of the WLm5/WR5-M type together with exhaust dedusting installation installed at the municipal heating plant,
- adjustment of the fuel burning installation of K-1 boiler to the emission standards resulting from the national and European Union provisions binding after 31.12.2016.
 
The Scope Of Modernisation Of The Dedusting Installation And Boiler Equipment
- disassembly of the boiler installation together with accompanying devices in the scope necessary for modernisation,
- delivery and construction of a new K-1 boiler dedusting installation together with an exhaust canal connected to the existing canal joining K-4 and K-5 boilers with the funnel (H=80.5 m),
- delivery and assembly of other installations and equipment accompanying K-1 boiler including, among others: pressure part of the boiler, blast and secondary air installation, new fume exhaust ventilator, complete grate with drive, water circulation system – own boiler framing, brickwork with external boiler shell and complete thermal insulation of the boiler and pipelines, complex boiler control and measuring box, economiser and connection of the automation installation to the primary steering of the heating plant.  
 
Results Of The Modernisation Of The Dedusting Installation And Boiler Equipment
Due to the project execution emission of dust and gas pollutions including carbon dioxide emission into the atmosphere will decrease four times. Also, a higher efficiency of using the primary energy contained in carbon per one unit of generated heat will be reached.
The project will also be beneficiary for the citizens of Świnoujście and its surroundings, because the emission of pollution into the atmosphere will be reduced, which will improve the state of atmospheric air.

Measurable targets:
- increase of the dedusting system efficiency,
- reduction of pollution from K-1 boiler by 231,76 [mg/year] including reduction of:  SO2 by 0,97 [Mg/year], NOx by 0,40 [Mg/year], CO2 by 210,00 [Mg/year], CO by 1,00 [Mg/year], dust by 13,18 [Mg/year], soot by 0,00648 [Mg/year], Benzopyrene by 0,00016 [Mg/year], boiler slag by 6,20 [Mg/year],
- reduction of the charges incurred for economic usage of the environment concerning K-1.
 
Signing of the agreement for co-financing - enter
Photo gallery - enter